Privacy en disclaimer

Privacyverklaring en disclaimer
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 75782634.

Op het gebruik van deze website www.durftrotstezijn.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Gebruik van informatie
Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Eva Kindercoaching en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn spant zich in tijdig de door haar ontvangen e-mails te beantwoorden, maar garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat tijdige ontvangst van de e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn te corresponderen, accepteert u dit risico.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind omdat u gebruik maakt van Integratieve Kindercoaching/Counseling en/of omdat u deze gegevens heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor-en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Gezinssamenstelling
Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen/geobserveerd
Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en/of mondeling vertrekt
Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
Conform de wettelijke eis zoals beschreven in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) wordt door Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn per cliënt een dossier aangelegd. Hierin worden de persoonsgegevens vastgelegd. Ook worden per sessie de doelen en procesinterventies vastgelegd om de voortgang van de behandeling te kunnen waarborgen.

De behandelend Integratieve KinderCoach/KinderCounselor heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zij heeft als enige toegang tot uw dossier en draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming
Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming
Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
Voor facturatie en de financiële administratie
Om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens die zijn ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van een half jaar.
Cliëntdossiers worden gedurende 20 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7.
Filmopnames worden maximaal een half jaar na opname bewaard.
Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de Belastingdienst.

Gegevens verstrekken aan derden
Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn zal de persoonsgegevens van haar gebruikers uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens.

Beveiliging
Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dossiers en opnames worden bewaard op een apart netwerk dat aan de actuele veiligheidseisen voldoet.
Het verkeer van persoonlijke gegevens tussen cliënt en Integratieve KinderCoach/KinderCounselor vindt waar mogelijk plaats in een beschermde omgeving en niet via e-mail. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mirjam@durftrotstezijn.nl

Cookies of vergelijkbare technieken
Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De analytische cookies van Google Analytics geven Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn inzicht in het gedrag van onze website bezoekers. Hiermee kan Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijziging van deze privacyverklaring
Praktijk DTTZ Durf Trots te Zijn behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2022.

Meer informatie? Neem contact op!

8 + 5 =